Prawo egzekucyjne

W ramach usługi kancelaria oferuje:

Służymy pomocą prawną w zakresie prawa egzekucyjnego.

Pomagamy chronić interesów strony a także pomagamy w odzyskaniu należności. Oferowana pomoc dotyczy wsparcia na każdym etapie windykacji.

Prowadzimy postępowania egzekucyjne z następujących składników majątkowych:
 • ruchomości (np. biżuteria, samochody etc.)
 • w nieruchomości,
 • wynagrodzenia za pracę,
 • z kwot znajdujących się na rachunkach bankowych,
 • z innych spraw majątkowych (np. udziały w spółce, akcje giełdowe etc.).

W ramach usługi kancelaria oferuje:

 • przygotowanie wniosku o wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie, wznowienie egzekucji,
 • skarga na działania komornika,
 • reprezentowanie strony w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika.

Nie podlegają egzekucji (art. 829 k.p.c.):

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca; jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy na czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
 • sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;
 • sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
 • prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu;
 • wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ukończeniem dostawy, roboty lub usługi w wysokości nie przekraczającej 75% każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelność pracowników dłużnika z tytułu pracy wykonywanej przy tychże dostawach, robotach lub usługach;
 • świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów;
 • świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.
 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy.
 • Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i informujemy o jej postępach.

   

  CO NAS WYRÓŻNIA OD KONKURENCJI?

  WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

  INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

   

  OPINIE O NAS